MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Referada: Poljička cesta 35, Split

 

Voditelj studija:

Dr. sc. Marina Marasović-Alujević, redovita profesorica u tr. zv.

mmarasov@ffst.hr 

tel: 021/ 545-597

 

Tajnica studija:

Maja Tudor, dipl. oec.

mtudor@ffst.hr

tel: 021/545-551

 

Filozofski fakultet u Splitu nudi mogućnost pohađanja poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Humanističke znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti izpodručja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti. Studij u pravilu traje tri godine (šest semestara).

Program studija je proizašao iz znanstveno-istraživačkog centra za interdisciplinarna istraživanja u području humanističkih znanosti pod nazivom Centar StudiaMediterranea, osnovanog 2008. godine. Obilježja Centra prisutna su i u programu doktorskog studija koji njeguje interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup.

Za upis je potrebno minimalno stečenih 300 ECTS bodova, s minimalnim prosjekom ocjena na prethodno završenom studiju od 3,5 te znanje jednoga stranog jezika. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta na studiju i javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti. Usto, važno je napomenuti kako je danas svako studijsko istraživanje i primjena znanja iz područja humanističkih znanosti nužno multidisciplinarno i interdisciplinarno te istraživačkog usmjerenja.

Stoga ovaj studij, a na temelju tradicije interdisciplinarnih istraživačkih Centara koji u okviru humanističkih znanosti djeluju, postaje mjestom susretišta različitih disciplina i novih istraživačkih projekata. Istovremeno, u praktičnom smislu, time dolazi do još sustavnijih objedinjavanja brojnih studijskih disciplina koje se bave očuvanjem, zaštitom i tumačenjem baštine u Dalmaciji, Hrvatskoj, ali i u cijelom mediteranskom bazenu.

Cilj je studija pripremanje doktoranada za znanstveni i stručni rad u područjima filozofije, lingvističkih disciplina, kroatistike, povijesti, povijesti umjetnosti, talijanistike, književnosti i kulture te na interdisciplinarnom studiju mediteranske kulture koji prelazi zatvorena područja pojedinih disciplina. U tom smislu doktorandi se osposobljavaju za rad na sveučilištima i institutima, muzejima, galerijama, znanstveno-istraživačkim centrima i drugim institucijama koje se bave zaštitom kulture, turističkim organizacija,  tradicionalnim i novim medijima, uključujući i privatni sektor u onim dijelovima gdje se u središte stavlja kulturalni turizam i upravljanje kulturnim dobrima.

Pristupnici mogu izabrati jedan od šest ponuđenih modula:

Povijest

Modul Povijest kao svoju poglavitu svrhu ima produbiti na preddiplomskom i diplomskom studiju stečena znanja s područja opće i nacionalne povijesti po povijesnim razdobljima, ali iz specifičnije određene i definirane perspektive, vodeći pritom računa o cjelokupnoj širini zahtjeva i suvremenim standardima znanstvenog i/ili istraživačkog rada koji se danas u praksi postavljaju pred buduće povijesne istraživače – doktore znanosti.

Plan i program ovoga modula zasnovan je na klasičnim načelima ustroja studija na ovoj razini, posebice kad je riječ o temeljnim kolegijima, kao i načelima izbornosti i interdisciplinarnosti te, sukladno europskoj praksi i ECTS sustavu, nudi doktorandima mogućnost uvelike samostalnog oblikovanja studija putem izbornih kolegija.

U nakani stvaranja prepoznatljivog identiteta pošli smo od vezanosti sredine za jadranski bazen, povezanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta sa srodnim institucijama na njegovim obalama i naglašenim regionalnim inicijativama u okviru Republike Hrvatske i Europske unije.To usmjerenje ima za svrhu putem programom predviđenih kolegija dodatno obogatiti doktorande u smislu interdisciplinarne formacije i kvalitetnije kompetitivnosti.

Temeljna njegova odrednica, pa i inovativnost u odnosu na slične studije u nas, njegova je jadransko-mediteranska usmjerenost, što je posebice vidljivo iz strukture njegovih izbornih kolegija.

Povijest umjetnosti

Modul povijesti umjetnosti na doktorskom studiju Humanističke znanosti tematski je orijentiran prema proučavanju bogate umjetničke baštine Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavlja osnovu za istraživački rad.

Tako usmjeren studij polaznicima modula povijesti umjetnosti nudi priliku za upoznavanjem s problematikom istraživanja povijesno-umjetničkih fenomena iz svih povijesnih razdoblja, s naglaskom na problematiku jadranskoga prostora koju predstavljaju renomirani znanstvenici u svojem polju, ujedno i potencijalni mentori doktorandima. Široki izbor doktorskih kolegija tijekom studija omogućava usmjeravanje k temama koje odgovaraju području istraživačkog interesa doktoranada kroz primjenu najsuvremenijih metodologija.

Književnost i kultura

Književnost i kultura priprema doktorande za samostalan znanstveno-istraživački rad u područjima književnosti i kulture te talijanistike i anglistike. Uz obvezne i izborne kolegije posebna pozornost posvećuje se istraživačkom radu te objavljivanju stručnih i znanstvenih radova u uglednim časopisima kao i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima što je sastavni dio profila modernog aktivnog znanstvenika na polju humanističkih znanosti.

Ove potonje, kao profesija, iziskuju visoko osposobljeni kadar osjetljiv na kulturne promjene koje ovaj modul, kroz obvezne i izborne kolegije, ambiciozno prati nudeći po završetku studija mnogobrojne profesionalne mogućnosti.

Lingvistika

Lingvistika nudi mogućnost produbljivanja znanja i usavršavanja u području humanističkih znanosti, polju filologije. Predmeti modula iz pojedinačnih jezikoslovnih disciplina i grana u spektru raznovrsnosti Studija nude doktorandima mogućnost i šireg proučavanja – književnosti, kulture te materijalnih i nematerijalnih spomenika i baštine u mediteranskom okružju.

Modelom interdisciplinarnosti formiran je privlačan i kvalitetan studij koji oblikuje stručnjake sposobne daljnjim radom, bilo u znanstvenim institucijama humanističke usmjerenosti bilo u poslovima koji sredstvima javnog komuniciranja ili posredstvom tvrtki različitoga profila na poslovima odnosa s javnošću te institucija i organizacija u kojima je nužno znalački oblikovati jezične izraze, realizirati zadatke i ciljeve koji se hrvatskome jeziku i svemu što on predstavlja, i u smislu očuvanja nacionalnoga identiteta, nameću u modernome društvu.

Filozofija

Istraživanje filozofskih tema u srcu Mediterana, koljevke filozofske misli, jedan  je od ciljeva modula Filozofija na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti. Filozofija, za mnoge kraljica znanosti, osigurava usavršavanje kritičkog i analitičkog mišljenja, postizanje jasnoće misli i jezika, sposobnost sintetiziranja informacija u koherentnu sliku te duhovno samoostvarenje u punom smislu riječi.

Na modulu Filozofija, kroz istraživački i interdisciplinarni pristup, možete istraživati široki spektar filozofskih tema (od antičkih do suvremenih), iz različitih filozofskih grana (povijest filozofije, etika (bioetika), logika, filozofija znanosti, metafizika, politička filozofija, filozofija odgoja) s posebnim naglaskom na mediteransku filozofsku tradiciju i mediteranski aspekt filozofskog mišljenja koji je danas više nego ikad aktualan uzevši u obzir geopolitička i kulturna previranja na mediteranskom bazenu.

Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij

Mediteran, korijensko more zapadne civilizacije, u svojem najširem i najdinamičnijem poimanju danas je više nego ikad područje koje vrvi ne samo društvenim previranjima nego i znanstvenim dinamikama koje valja zabilježiti.

Modul MIKS je stoga profiliran kao interdisciplinarni i istraživački modul koji će mlade znanstvenike osposobiti da prepoznaju suvremene mijene književnih žanrova na zadanom području, kulturne kodove Sredozemlja i šifrirane jezike društvenih i povijesnih previranja te im poslužiti i kao orijentir pri odabiru prikladne niše na znanstvenom tržištu rada koje zahtijeva sve više standarde.  Tako ambiciozni ciljevi zahtijevaju interdisciplinarni pristup kroz široku lepezu suvremenih metodoloških i teorijskih pristupa ovoj iskonskoj regiji.

Centralna uloga Mediterana u stvaranju Europe danas je jako problematična kao i prisustvo Mediterana u oblikovanju hrvatskog kulturnog identiteta i kolektivnog imaginarija.

Modul MIKS, dakle, postaje ujedno i mjesto znanstvenog aktivizma u smislu propitkivanja problematičnog odnosa između Sredozemlja i ostatka Europe.


Dokumenti

SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI - PLAGSCAN

Etičnost u obrazovanju i znanosti posljednjih je godina vrlo aktualna tema na globalnoj razini. Softver za provjeru autentičnosti je alat, koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu.

SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA (upute)

POVEZNICA


Obavijesti

14.04.2023
Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij)  Humanističke znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu u akad. god. 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti (dr. sc. human.), polje interdisciplinarne humanističke znanosti na modulima: Povijest; Povijest umjetnosti; Književnost i kultura; Lingvistika; Filozofija; Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij. Tekst natječaja i prijavnica nalaze se na ovoj poveznici .
09.05.2023
Sukladno odredbi članka 62. stavaka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 119/22), objavljuje se doktorski rad pod naslovom: „ Funkcije glazbe u životu adolescenata i njihove glazbene preferencije “ Danijele Petrušić, doktorandice na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Humanističke znanosti - modul Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij. Dostupno na poveznici:  /_news/43400/Daniela Petrusic - doktorski rad.pdf
09.05.2023
Sukladno odredbi članka 62. stavaka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 119/22), objavljuje se doktorski rad pod naslovom: „ Refleksivnost tradicije u ruralnim područjima: studija slučaja kuća za odmor u Splitsko – dalmatinskoj županiji “ Tonija Popovića, doktoranda na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Humanističke znanosti - modul Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij. Dostupno na poveznici:  /_news/43399/Toni Popovic - doktorski rad.pdf
20.02.2023
AMAC-UK  (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj, ogranak Velika Britanija)  raspisuje natječaj za nagradu mladim znanstvenicima u vrijednosti od £1000.  Detalji o natječaju nalaze se na ovoj poveznici . Prijavnica se nalazi na ovoj poveznici .  
28.10.2022
The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Winter 2022: Winter 2022 Application deadline: 1 December 2022 Results: 13 December 2022   All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, including previous winners, and the application portal can be found at:  https://editing.press/bassi
30.09.2022
Slobodna Država Bavarska preko Bavarskoga visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2023./2024. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji. Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.   Rok za podnošenje prve prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2022. godine (datum primitka prijave).   Dodatne informacije dostupne su ovdje.
30.03.2022
Leibniz ScienceCampus Europe and America in Regensburg offers a two-year doctoral scholarship. This fellowship is aimed at researchers who either want to start a new PhD research or who are already completing a dissertation and are looking for funding. The dissertation projects should cover at least one of the thematic research modules of the ScienceCampus. For further information regarding the call (EN and DE), please refer to the attached appendices. Applications can be submitted until 24 April 2022 via the form at https://www.ios-regensburg.de/en/vacancies.html (English) or https://www.ios-regensburg.de/freie-stellen.html (German). Scholarship holders will receive funding in the amount of 1,500 euros per month. The latest possible starting date is 1 September 2022 . Doctoral_Fellowship_2_Year_CfA_EuropeAmerica_EN.pdf
01.12.2021
Veleposlanstvo Države Izrael raspisalo je natječaj za stipendije za akademsku godinu 2022-2023. Prijave se mogu poslati najkasnije do 30.12.2021 na adresu veleposlanstva! Upute o natječaju nalaze se na sljedećoj poveznici:  https://embassies.gov.il/zagreb/NewsAndEvents/Documents/Scholarships%20-%20final.pdf Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:  https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20offered%20by%20the%20Israeli%20government%20to.aspx
19.07.2021
 U petak, 25. svibnja 2021. u 16 sati putem Google Meet-a održala se   radionica za mentore doktorskih disertacija. Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici .
19.07.2021
U petak, 25. listopada 2019., u 10 sati u predavaonici P8 Filozofskog fakulteta u Splitu (Poljička cesta 35) prodekan za znanost i međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Gordan Matas i Tamara Ljubičić iz Ureda za međunarodnu suradnju održali su  prezentaciju mogućnosti odlaska na mobilnost  (Erasmus, Ceepus i sl.) za studente poslijediplomskih studija. Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici:  University of Cadiz
02.07.2021
Radno vrijeme tajništva Poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti: svakim radnim danom od 9 do 11 sati.