MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

KONFERENCIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU

Posljednjih je godina grad Split postao prepoznata i poželjna konferencijska destinacija, te je u tom smislu konferencijska produkcija Filozofskog fakulteta u Splitu u stalnom porastu. Svake godine Fakultet priprema Plan konferencijskih aktivnosti, u kojem je u ulozi organizatora ili suorganizatora velikog broja znanstvenih ili stručnih konferencija s brojnim sudionicima i međunarodno relevantnim temama. Diseminacija istraživačkih rezultata realiziranih u sklopu projekata ili istraživačkih centara Fakulteta putem konferencija doprinosi i većoj međunarodnoj vidljivosti naše institucije. Od 2009. godine do danas Filozofski fakultet je su/organizirao ukupno 117 konferencija, a nastavnici Fakulteta su između ostalog sudjelovali u organizacijskim odborima brojnih međunarodnih konferencija u zemlji i svijetu.


POPIS REALIZIRANIH KONFERENCIJA

KONFERENCIJE U 2020. GODINI
Napomena: zbog epidemiološke situacije održane tek tri konferencije od planiranih 14

 

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

34. skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

24. – 26. rujna 2020., održana virtualnim putem

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku

 

XIV. Mediteranski korijeni filozofije

2.  – 3. rujna 2020., održana u Splitu (prostorije na Peristilu)

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Images and Borderlands. Early Modern Mediterranean between Christendom and Ottoman Empire (projekt COST CA18129)

16. – 17. rujna 2020., održana virtualnim putem

Filozofski fakultet u Splitu
COST projekt CA18129

 

KONFERENCIJE U 2019. GODINI 

 

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

Stručni skup pedagoške tematike

Veljača 2019.

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

Veljača 2019.

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju & CIRCO

 

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

4. – 6. travnja 2019.

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

 

XIII. Mediteranski korijeni filozofije

4. – 6. travnja 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Stručno-znanstveni skup pedagoške tematike

Proljeće 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
HPKZ Ogranak Split

 

Regionalni susreti pedagoga Hrvatske

Proljeće 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek ua pedagogiju
Hrvatsko pedagoško društvo Zagreb

 

Mediteran i izbjegličke krize kao kulturni problem (konferencija u sklopu 6. Festivala svjetske književnosti)

8. – 14. rujna 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Gradska knjižnica Marka Marulića
Izdavačka kuća Fraktura

 

Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike (konferencija u sklopu Knjige Mediterana)

23. – 25. rujna 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split
 

 

Mediterranean Editors and Translators i projekt Mirror (u sklopu projekta H2020 MSCA ITN pri Sveučilištu u Splitu)

26. – 28. rujna 2019., 

Filozofski fakultet u Splitu
Medicinski fakultet u Splitu

 

Dalmatia and the Candian War. On the 350 th anniversary of the end of the Candian War (1669 – 2019)

23. – 29. rujna 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest & Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje
Književni krug Split

 

2. Dani kulturne animalistike

studeni 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko bioetičko društvo
Institut za etnologiju i folkloristiku
Udruga Mala filozofija
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

 

KONFERENCIJE U 2018. GODINI 

 

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

(Samo)vrednovanjem do unaprjeđenja pedagogijske teorije i pedagoške prakse


12. 2.2018., Split,

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Nikola Visković: pravo – politika - bioetika

22.- 23. veljače 2018.

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za integrativnu bioetiku
Pravni fakultet u Splitu

 

Izazovi rada s darovitom djecom

1. – 3. ožujka 2018.

Filozofski fakultet u Splitu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Splitsko-dalmatinska županija
IV. Gimnazija
III. Gimnazija
O.Š. Strožanac

 

XII. Mediteranski korijeni filozofije

5.-7. travnja 2018.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Znanstveni skup "25 godina studija kroatistike na Šleskome sveučilištu u Katowicama"  

10. - 13. svibnja 2018.

Filozofski fakultet u Splitu 
Šlesko sveučilište u Katowicama

 

Grand Tour IV, ciklus javnih predavanja s ciljem popularizacije znanosti

svibanj 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Institut za pvijest umjetnosti - Cvito Fisković

 

Developing Teacher Competences ( diseminacijska konferencija Erasmus + projekta 2015-1-NO01-KA201-013283)

2. lipnja 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
OMEP Hrvatska

 

Kulturna baština u funkciji nastave povijesti

lipanj 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Poticanje poželjnih oblika ponašanja u školama

8. lipnja 2018.,
Split 

Filozofski fakultet u Splitu - projekt TaSDi-PBS (Erasmus +)

 

Physics and Philosophy 2018

16. – 17. srpnja 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
FESB

 

Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića

srpanj 2018., Dračevica, Brač

Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea & Odsjek za talijanski jezik i književnost

 

Oslobođenje Klisa 1648. godine

srpanj 2018., Dračevica, Brač

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

 

Međunarodni znanstveni skup Bizantska civilizacija jadranskog bazena od VI. do XII. stoljeća

28.-30. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Hrvatsko društvo za bizantske studije

 

Znanstveni kolokvij "Hrvatske manjinske zajednice u svijetu"

2. rujan 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu

 

Speculative Change: Literature, Film, Art

14. – 15. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

 

7th European Conference on Mental Health

19. – 21. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Katedra za psihologiju

 

Znanstveno-stručni skup posvećen prof. dr. sc. Anatoliju Kudrjacevu (1930. – 2008.)

26.listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Književni krug Split

 

Humor i Mediteran

18. – 19. listopada 2018

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik & Centar Studia Mediterranea

 

Skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije

listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Hrvatska zaklada za znanost

 

Strategije poučavanja darovitih (Radni naziv)

18. - 20. listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko pedagogijsko društvo
Splitsko-dalmatinska županija
IV. Gimnazija
III. Gimnazija
O.Š. Strožanac

 

Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

studeni 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
Hrvatsko pedagogijsko društvo

 

Sea Change: Wavescapes in the Anthropocene

4.– 7. prosinca 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za engleski jezik i književnost

 

Kongres pedagoga Hrvatske

13. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
Hrvatsko pedagogijsko društvo
odsjeci za pedagogiju u Hrvatskoj

 

KONFERENCIJE U 2017. GODINI       

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

Novecento … e Pirandello,

10. - 13. rujna 2017., Split,

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za talijanski jezik i književnost
Università degli studi "G. d'Annunzio" - Chieti - Pescara

 

Unapređivanje rada stručnog suradnika pedagoga

24. veljače 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

 

XI. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Nova kultura djetinjstva - znanstveni kolokvij s međunarodnom suradnjom

4. svibnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 

 

Jews in the Balkans: History, Religion, Culture

8. - 10. svibnja 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (Potsdam)
Moses Mendelssohn Institute (Zagreb

 

Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama -  Okrugli stol povodom deset godina rada splitskoga Centra za hrvatske studije u svijetu

12. svibnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu

 

Kiparstvo i kultura modernizma: historiografski pristupi i kritičke analize

26. - 27. listopada 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Hrvatska zaklada za znanost

 

IAFPA's 2017 Annual Conference (26. međunarodna konferencija Udruženja za forenzičku fonetiku i akustiku)

9. - 12. srpnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za fonetiku
IAFPA

 

Prospects of Korean Studies in South Eastern Europe

13. - 14. srpnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 

 

Bogdan Radica i njegovo vrijeme

25. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split

 

Radionica Adriatic Connections II

28. - 29. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti

 

Knjiga i društvo:  socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige

26. - 27. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Književni krug Splitu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Splitu

 

11. Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije - Prema kvalitetnoj školi

5. - 6. listopada 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 

 

4. Međunarodni znanstveni skup anglista - Words and Images

24. - 25. studenog 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Zagrebu 
Hrvatsko društvo za anglističke studije

 

4th international Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates

28. - 30. rujna 2017.,
Tbilisi, Gruzija

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Ljubljani
Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije & Odsjek za povijest umjetnosti
Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art
Komeli Kekelidze National Centre of Manuscripts

 

KONFERENCIJE U 2016. GODINI 

 

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

Regionalni susret pedagoga Hrvatske – pedagog/inja u predškolskoj ustanovi i školi: aktualno stanje i perspektive

15. travnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pedagogiju

 

Treća međunarodna konferencija o retorici - Dani Ive Škarića

20. - 23. travnja 2016.,
Postira

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost

 

The 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication - INPRA 2016

10. - 12. lipnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Intercultural Pragmatics Journal

 

X. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Konferencija u sklopu projekta Boys Reading

3. lipnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu (Projekt Boys Reading)

 

Peta međunarodna konferencija Fizika i filozofija

7. - 8. srpnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
FESB
Institut za filozofiju, Zagreb

 

Animals and animality in Italian modernism

8. - 9. srpnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost

 

11. Dani otočkih dječjih vrtića Od baštine za baštinu

23. - 24. rujna 2016., Hvar

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za predškolski odgoj

 

Knjiga i društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske

29. - 30. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za sociologiju
Književni krug Split
Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Staroslavenski institut u Zagrebu

 

Dijete, knjiga i novi mediji - znanstveno-stručni skup

24. - 25. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za učiteljski studij & Odsjek za predškolski odgoj

 

Međunarodna konferencija o iseljeništvu

2. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za povijest
Matica Hrvatska

 

Comparing Communisms, Perspectives from Southeast Europe

26. - 28. rujna 2016.,

Beč, Austrija

Universität Wien - Institut für Osteuropäische Geschichte

Austrian Academy of Sciences, University of Vienna

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

Institutul de istorie “A.D.Xenopol” Iaşi (Romanian Academy) 

Institut za isledvane na blizkoto minalo (Sofia)

 

Znanstveni skup povodom 2400 godina utemeljenja antičkoga grada Farosa

rujan 2016.,

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti

 

Minor Shakespeares: the politics and aesthetics of the margins - međunarodna konferencija povodom 400. obljetnice smrti W. Shakespearea

23. - 24. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

 

Constitutions of Shakespeare, međunarodni znanstveni skup

16. prosinca 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

 

KONFERENCIJE U 2015. GODINI 

 

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

 

Comparing Communisms: Perspective from Southeast Europe

4. veljače 2015.,

Beč, Austrija

Austrian Academy of Sciences

Institut de istrie “A.D. Xenopol” Iasi (Rumunjska)

Institut za isledvane na blikoto minalo Sofia (Bugarska)

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

 

10. Međunarodna konferencija interdisciplinarnih društvenih znanosti (10th International Social Sciences Conference, ISS)

11. - 14. lipnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za sociologiju
Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)

 

Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti – skup povodom 20. obljetnice redarstvenih akcija Bljeska i Oluje

26. lipnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Sveučilište u Zadru
Filozofski fakultet u Mostaru
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb
Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini

 

Crossroads: East and West. Cultural contacts, transfers and interchanges between East and West in the Mediterranean. konferencija za doktorande i mlade doktore znanosti

17. - 19. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Ljubljani
Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije

 

Desničini susreti – Split i Vladan Dsnica (1918. – 1945.): Umjetničko stvaralaštvo uzmeđu kulture i politike

18. - 20. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Filozofski fakultet u Zagrebu - Centar za komparativno historijske i interkulturne studije
Hrvatsko društvo pisaca
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - Zagreb
Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića - Mostovi, Zagreb

 

IX. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

 

The Great Beauty in Italian Literature / La grande bellezza nella letteratura italiana

21. - 22. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Sveučilište Chieti-Pescara, Italija

 

Dijete, igra, stvaralaštvo

24. - 25. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Savez društava "Naša djeca Hrvatske"

 

2. regionalni studentski simpozij: Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma

7. - 10. listopada 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko filozofsko društvo

 

Europa: regija i Meditera. Kamo ide Hrvatska?

23. listopada 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Pravni fakultet u Splitu
Institut za europske i globalizacijse studije Zagreb
Jean Monnet katedra za političke studije EU
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu

 

Misao na vječnost - 15. obljetnica smrti Vlade Gotovca

11. prosinca 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Institut Mediteran

 

KONFERENCIJE OD 2009. - 2014. GODINE

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Physics and Philosophy Seminar

7. - 8. srpnja 2014.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Institut za filozofiju, Zagreb

10. međunarodna konferencija o kulturnoj, ekonomskoj, društvenoj i održivosti okoliša (Environenmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, ECESS)

22. - 24. siječnja 2014.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea
Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)

Societas Linguistics Europea SLE 2013 - 46th annual meeting

18.  -21. rujna 2013., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost & Centar Studia Mediterranea
Societas Linguistica Europea

Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti

27. - 28. rujna 2013.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za sociologiju

Međunarodni znanstveni skup: Ivo Tartaglia i sociokulturni aspekti

23. - 24. rujna 2013., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split

Dani Ive Škarića

2013.
2012.

Filozofski fakultet u Splitu
Filozofski fakultet u Zagrebu
University of Windsor, Kanada
University of Bergen, Norveška
Faculty of Humanities and Theology, Lund University, Švedska

Mediteranski korijeni filozofije

3. - 5. travnja, 2014. (VIII.)
4. - 6. travnja 2013. (VII.)
29.-31. ožujka, 2012. (VI.)
24.-26. ožujka, 2011. (V.)
25.-28. ožujka, 2010. (IV.)
26.-28. ožujka 2009. (III.)
27.-29. ožujka 2008. (II.)
22.-24. ožujka 2007. (I.)
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Relation between clergy and nation in SE Europe from the 19th to the 21st century/ Odnos klera i nacije u jugoistočnoj Europi od 19. do 21. stoljeća

3. - 6. svibnja 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Commission for History of SE Europe of the Foundation „Pro Oriente”

Workshop "Europe and the Balkans"

8. - 12. svibnja 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Cultural science network for SE European Studies

The Statute of Split from 1312, History and Law / Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici

24. - 25. rujna 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Pravni fakultet u Splitu
Književni krug Split

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe. International Symposium Commemorating 1200-year Anniversary of the Treaty of Aachen

27. - 29. rujna 2012.,
Zadar

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za povijest
Sveučilište u Zadru

Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Međunarodni znanstveni skup

26.  - 27. rujna 2011.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Književni krug Split

V. međunarodni skup Jadranske kulture

16. - 18. lipnja 2010.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Sveučilište Chieti Pescara

Nazor - književnost, jezik, povijest

21.- 22. lipnja 2010.,
Postira

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Digitalne tehnologije i novi oblici učenja/Digital Technologies and New Forms of Education/ Technologie Digitale e Nuove Forme di Appredimento

2010.

Filozofski fakultet u Splitu

Dani predškolskog odgoja - Od baštine za baštinu otočkih dječjih vrtića

2014.
2013.
2012.
2011.
2010
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj & Centar Studia Mediterranea
Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
Dječji vrtić „Vanđela Božitković“, Hvar

Dani osnovnih škola - Prema kvalitetnoj školi

2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
Osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije
AZOO

Dani predškolskog odgoja Mirisi djetinjstva


2013.
2012.
2011.
2010.
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
Dječji vrtić „Cvit Mediterana“, Split
Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Split
Dječji vrtić „Marjan“, Split
Dječji vrtić „Radost“, Split


DOKUMENTI