MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Integrated Curriculum of Early and Preschool Education 1

Code: 120208
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Ivana Visković
Lecturers: Jelena Topić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Training for development of integrated curriculum in the practice of early and preschool education.
Literature:
  1. Slunjski, E: Integrirani predškolski kurikulum
  2. Slunjski, E: Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću - organizaciji koja uči
  3. Slunjski, E: Kurikulum ranog odgoja
  4. Petrović - Sočo, B: Značajke suvremenog naspram tradicionalnog kurikuluma ranog odgoja
  5. Petrović - Sočo, B: Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje
  6. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Optional literature:
  1. Starc, B. i dr: Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi
  2. Miljak, A: Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja
  3. Miljak, A: Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. u: Previšić, V. (ur.). Kurikulum - teorija, metodologija, sadržaj, struktura
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Pedagogy of Early and Preschool Education 1
3. semester
Mandatory course - Regular studij - Undergraduate University Study Programme in Early and Preschool Education
Consultations schedule: