MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI U 1. GODINU PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA - 2023./2024.

ADRESA:      Poljička cesta 35, 21000 Split

TELEFON:    Služba za studentske poslove: 021 545 542, 021 545 568

URL:              http://www.ffst.unist.hr

E-MAIL:        dekanat@ffst.hr; referada@ffst.hr

IBAN:            HR5124070001100571320
 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve sveučilišne prijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu, osim na studijski program Psychology, izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Filozofskog fakulteta u Splitu (dalje: Fakultet) sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

  1. Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

  1. Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

  1. Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti*

Za upis sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij te sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

  1. Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

* U slučaju izvanrednih okolnosti radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, Fakultet zadržava pravo odustati od provedbe dodatne provjere, a ostali kriteriji za sastavljanje rang liste za upis će biti razmjerno uvećani. 

 

PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU

Prijave za dodatnu provjeru u ljetnom roku zaprimat će se od 1. do 23. lipnja 2023. godine.

Prijavu za dodatnu provjeru kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni u navedenom razdoblju podnijeti izravno Fakultetu  i to online na adresu elektroničke pošte:

dodatna.provjera@ffst.hr

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 39,82 eura uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: 00, poziv na broj odobrenja: 43001-8-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

VAŽNO: Na prijavnici obavezno treba zaokružiti jedan ili oba studija koja prijavljujete!

NAPOMENA: Pristupnici koji se prijavljuju na jedan ili oba studija za dodatnu provjeru uplaćuju jedinstven iznos od 39,82 eura.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, podnositeljima neće biti omogućena  naknadna dopuna prijave ni povrat novca.

Dodatna provjera za upis na oba studija u ljetnom roku održat će se dana 30. lipnja 2023. godine s početkom u 9 sati u zgradi Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, Split. Popis i raspored pristupnika bit će objavljen 28. lipnja 2023. godine na internet stranici Fakulteta.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sadrži:

- intervju s pristupnikom;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti.

Intervju i testiranje nisu eliminacijskog karaktera, ali su temelj za rangiranje.

Pristupnici za upis su obvezni nazočiti svim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Pristupnici koji ne pristupe u određeno vrijeme, odnosno ne donesu osobnu iskazanicu ili putovnicu smatrat će se da su odustali od dodatne provjere te im se uplaćeni iznos naknade neće vratiti.

Dodatna provjera provodi se sukladno odredbama Protokola o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

 

 

Dodatna provjera za upis sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij, sadrži:

- testiranje znanja iz hrvatskog jezika – (Popis literature za ispit iz hrvatskog jezika)

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti.

Ispit iz hrvatskog jezika i provjera sposobnosti su testovi eliminacijskog karaktera i temelj su za rangiranje.

Pristupnici za upis su obvezni nazočiti svim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Pristupnici koji ne pristupe u određeno vrijeme, odnosno ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu smatrat će se da su odustali od dodatne provjere te im se uplaćeni iznos naknade neće vratiti.

Dodatna provjera provodi se sukladno odredbama Protokola o provedbi dodatne provjere  vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij.

Dodatna provjera u jesenskom roku održat će se samo ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku. Sve obavijesti o prijavama i provedbi dodatne provjere u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti za upis temeljem statusa osobe iz sustava alternativne skrbi i statusa samohranog roditelja dokaz o navedenom statusu obvezni su dostaviti Fakultetu najkasnije do 10. srpnja 2023. godine.

 

UPISI

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se osobno u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati. 

u ljetnom roku: 20. i 21. srpnja 2023. godine

u jesenskom roku: 19. rujna 2023. godine

Prije osobnog dolaska na upis u studentsku referadu Fakulteta, pristupnici trebaju popuniti obrazac  za izradu studentske iskaznice. Upute za popunjavanje obrasca  možete pronaći ovdje.

Za upis je potrebno priložiti:

1. prijavu za upis (preuzeti ovdje);

2. originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 53,09 eura uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 43001-1-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi upisa;

3. fotografiju u boji (3,5 cm x 4,5 cm);

4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala), a ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti potvrdu o prebivalištu

5. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani

Dodatna dokumentacija (ako je primjenjivo):

6. dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom

7. pristupnici koji su već jednom mijenjali studij u statusu redovitog/-e studenta/-ice na visokom učilištu u RH odnosno koji su u statusu redovitog/-e studenta/-ice već stekli jednu kvalifikaciju na prvoj razini visokog obrazovanja, uz dokaz o uplati troškova upisa, trebaju dostaviti i dokaz o uplati troškova školarine (pitanje školarina bit će uređeno naknadno odlukom Senata Sveučilišta u Splitu).

8. dokaz o statusu osobe iz sustava alternativne skrbi i dokaz o statusu samohranog roditelja

 

PRISTUPNICI koji se prijavljuju unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Važne napomene :

Predviđene posebne upisne kvote se odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

a) na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj);

b) na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Sukladno općem dijelu natječaja, ovi pristupnici se ne prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU već se razredbeni postupak i rangiranje ovih pristupnika provodi na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Prijave ovih pristupnika se obavljaju isključivo poštom upućenom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska, uz naznaku: „Prijava za upis – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“.

Za ljetni upisni rok prijave se zaprimaju od 1. lipnja 2023. do 23. lipnja 2023.

Prijave u jesenskom roku zaprimat će se samo ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, u terminima naknadno objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prijavi:

1. prijavni obrazac (preuzeti ovdje);

2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb);

3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi pristupnici koji imaju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);

4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);

5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja;

6. potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako takva obveza postoji u zemlji u kojoj je pristupnik završio srednjoškolsko obrazovanje);

7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

8. dokaz o promjeni prezimena (za pristupnike koji nemaju OIB) u slučaju promjene prezimena od trenutka izdavanja svjedodžbi (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise);

9. vlastoručno potpisana izjava pristupnika da je sposoban pratiti nastavu studijskog programa na hrvatskom jeziku (za prijavu na studijske programe na kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku)

10. dokaz o uplati troškova dodatne provjere za pristupnike koji se prijavljuju za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i/ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave. 

 

Posebne napomene:

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka su svjedodžbe izdane na srpskoj ili bosanskoj latinici, koje će se uvažavati na izvornom jeziku uz obveznu ovjeru (preslike) kod javnog bilježnika.

Završne svjedodžbe pristupnika koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju prethodno proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Pristupnici samostalno obavljaju postupak priznavanja inozemne srednjoškolske dokumentacije u Agenciji za odgoj i obrazovanje ili u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Na pristupnike unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se prijavljuju za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i/ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij, na istovjetan način kao i na ostale pristupnike, primjenjuju se pravila i rokovi provedbe dodatne provjere utvrđeni ovim Natječajem.

Objava rang-liste pristupnika unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske bit će 14. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama Fakulteta.

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljat će se osobno u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati.

- u ljetnom roku: 20. i 21. srpnja 2023. godine

u jesenskom roku: 19. rujna 2023. godine

 

Prije osobnog dolaska na upis u studentsku referadu Fakulteta, pristupnici trebaju popuniti obrazac za izradu studentske iskaznice. Upute za popunjavanje obrasca  možete pronaći ovdje.

Za upis pristupnika koji se prijavljuju unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske je potrebno priložiti:

1. prijavu za upis (preuzeti ovdje)

2. originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 53,09 eura uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 43001-1-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi upisa;

3. fotografiju u boji (3,5 cm x 4,5 cm);

4. presliku važeće putovnice

5. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani

Dodatna dokumentacija (ako je primjenjivo):

5. dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom

6. pristupnici koji su već jednom mijenjali studij u statusu redovitog/-e studenta/-ice na visokom učilištu u RH odnosno koji su u statusu redovitog/-e studenta/-ice već stekli jednu kvalifikaciju na prvoj razini visokog obrazovanja, uz dokaz o uplati troškova upisa, trebaju dostaviti i dokaz o uplati troškova školarine (pitanje školarina bit će uređeno naknadno odlukom Senata Sveučilišta u Splitu).