MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pregled hrvatske kulture i civilizacije

Šifra: 217443
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Helena Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi su ovoga kolegija:
- upoznati studente s kulturnom povijescu Hrvatske od samoga dolaska Hrvata na prostore danasnje Hrvatske u 7. stoljecu pa sve do danasnjih dana te unaprijediti njihovo znanje o hrvatskoj kulturi, tradiciji, civilizaciji, povijesti, geografiji, knjizevnosti i umjetnosti
- upoznati studente s najvaznijim knjizevnim, glazbenim i umjetnickim djelima iz razlicitih povijesnih razdoblja
- omoguciti studentima da bolje razumiju interkulturalne procese izazvane specificnim povijesnim polozajem Hrvatske između Mediterana i srednje Europe te izmedu Orijenta i zapada
- omoguciti bolje razumijevanje veza izmedu specificnih povijesno-drustvenih okolnosti te razvoja knjizevnosti i umjetnosti u okviru njih
- omoguciti studentima da steceno znanje o hrvatskom kulturnom naslijedu, knjizevnosti i umjetnosti upotrebljavaju u kontekstu europske i svjetske kulture
- pruziti studentima temeljna znanja za daljnje samostalno proucavanje slozenih pitanja vezanih uz hrvatsku kulturnu povijest te ih pripremiti za interdisciplinarne studije o hrvatskoj tradiciji, kulturi, knjizevnosti i umjetnosti.

Sadrzaj predmeta:
1. Uvod u hrvatsku kulturu i civilizaciju
Hrvatska prije Hrvata
2. Gasenje Platonove akademije i misija sv. Benedikta
Hrvatska u ranom srednjovjekovlju
Najraniji spomenici hrvatske kulture
3. Svi jezici i pisma Hrvata
4. Ljudi, prostori i ideje hrvatskoga srednjovjekovlja
5. Humanizam i renesansa
Kultura u primorskim gradskim komunama u renesansi
6. Hrvatska kultura izmedu Mletacke Republike, Osmanskog Carstva i Austrije
Osmanlije pred vratima kao tematski okvir za knjizevno stvaralastvo
7. Dubrovacki humanisti i renesansni pisci.
Dubrovacki teatar
8. Reformacija i protureformacija
Idelisti, avanturisti, utopisti, vizionari, putnici i njihov doprinos hrvatskoj kulturi
9. Prosvjetiteljstvo; promijenjeno shvacanje svijeta
Hrvatska u doba Marije Terezije
10. Prema modernoj naciji
Francuska uprava u Dalmaciji
11. Ideje hrvatskog narodnog preporoda i povijesno-drustveni okvir hrvatskog romantizma
12. Fin de siecle. Razdoblje protorealizma i realizma. Gradska i seoska sredina na prijelazu stoljeca
13. Moderna i avangarda
Razvoj gradanstva i razvoj moderne hrvatske kulture
14. Hrvatska nakon 2. svjetskog rata
Svakodnevni i kulturni zivot u razdoblju komunizma
15. Polozaj zena u hrvatskoj kulturi i zenski likovi u hrvatskoj knjizevnosti
Prezrene i slavljene heroine; svetice, robinje, zavodnice i vjestice
Suvremena hrvatska poezija

Obveze studenata:
- ponasati se u skladu s etickim i znanstvenim nacelima u visokoskolskoj nastavi
- aktivno, konstruktivno i redovito sudjelovati u nastavnom procesu (minimalno 80% predavanja i seminara) te pravovremeno i kvalitetno izvrsavati nastavne i izvannastavne (individualne i grupne) zadatke koji vode prema stjecanju ishoda ucenja predvidenih kolegijem
- izraditi i prezentirati seminarski rad prema unaprijed utvrdenim kriterijima
- poloziti pismeni i usmeni ispit
- informirati se o nastavi s koje su izostali u vrijeme konzultacija nastavnika i s drugim studentima

Ocjenjivanje i vrednovanje rada:
Uspjeh ce se vrednovati na temelju aktivnoga sudjelovanja u nastavi, uspjesnosti u ispunjavanja razlicitih zadataka, kvaliteti seminarskoga rada te rezultata zavrsnog pismenog i usmenog ispita, a zakljucna se ocjena formira na sljedeci nacin:
1. pisani ispit cini 40 posto konacne, odnosno ukupne ocjene
2. izraden i prezentiran seminarski rad iznosi 30 posto konacne ocjene
3. usmeni ispit 20 posto
4. uspjesnost u rjesavanju razlicitih zadataka te aktivno i konstruktivno sudjelovanje u nastavnom procesu iznosi 10 posto ukupne ocjene

Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
  1. Flaker A. i Pranjić K.: Hrvatska književnost u europskom kontekstu
  2. Frangeš, I.: Povijest hrvatske književnosti
  3. Macan, T.: Povijest hrvatskog naroda
  4. Prosperov Novak, S.: Povijest hrvatske književnosti
Preporučena literatura:
  1. Goldstein, I.: Croatia a History
  2. Horvat, J.: Kultura Hrvata kroz 1000 god. br. 1
  3. Kale, E.: Hrvatski kulturni i politički identitet
  4. Raukar, T.: Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi i ideje
3. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: