MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja

Šifra: 217498
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
Izvođači: Iva Polić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja
Kod: HZH408
Status predmeta: izborni predmet
Godina 3.
ECTS: 3
Ciljevi predmeta:
U srži su ovoga predmeta dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja.
Cilj je ovoga predmeta upoznati studente sa suvremenim sredstvima i načinima istraživanja u dijalektologiji te ih osposobiti za samostalno istraživanje, za pravilno prikupljanje jezičnih podataka te za bavljenje znanstveno-istraživačkim radom. Cilj je predmeta upoznati studente i s istraživanjima jezičnopovijesne (tiskane i rukopisne) građe.
Sadržaj predmeta:
1.Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada, obveze studenata (nastava se sastoji od niza radionica i praktičkih vježbi) na kojima će se studenti upoznati s načinom prikupljanja i razvrstavanja dijalektološke i jezičnopovijesne građe)
2. Odabir tema: dijalektološka i/ili jezičnopovijesna građa: načini, načela i metodologija istraživanja različitih jezičnih razina (prikupljanja i razvrstavanja dijalektološke i jezičnopovijesne građe)
3. Dijalektološka istraživanja: sastavljanje upitnika za ciljano dijalektološko istraživanje (fonološko, morfološko, akcentološko)
4. Dijalektološka istraživanja: odlazak na teren (zvučni zapisi konkretnoga organskoga govora)
5. Dijalektološka istraživanja: transkripcija snimljenoga govora
6. Dijalektološka istraživanja: fonološka jezična raščlamba (samoglasnički, suglasnički i naglasni sustav): izlaganje i raspravljanje
7. Dijalektološka istraživanja: morfološka jezična raščlamba: izlaganje i raspravljanje
8. Dijalektološka istraživanja: sažetak i zaključak
9. Jezičnopovijesna istraživanja: odlazak na teren: prikupljanje tiskane i rukopisne građe (izvori: arhivska građa: Nadbiskupski arhiv u Splitu, Državni arhiv, Sveučilišna knjižnica, Gradska knjižnica Marko Marulić)
10. Jezičnopovijesna istraživanja: transkripcija zabilježenoga teksta
11. Jezičnopovijesna istraživanja: grafija i pravopis: izlaganje i raspravljanje.
12. Jezičnopovijesna istraživanja: fonološka jezična raščlamba; izlaganje i raspravljanje
13. Jezičnopovijesna istraživanja: morfološka jezična raščlamba: izlaganje i raspravljanje
14. Jezičnopovijesna istraživanja: sažetak i zaključak
15. Sažetak cijeloga nastavnoga procesa (dijalektoloških i jezičnopovijesnih istraživanja).
Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, samostalni zadaci, konzultacije.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (odslušati minimalno 80 % predavanja i 80 % seminara)
2. Ponašati se u skladu s etičkim i i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi
3. Izraditi upitnik za ciljano istraživanje
4. Odraditi dijalektološko i/ili jezičnopovijesno istraživanje
5. Izraditi i predstaviti seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na predmetu, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Izrada ciljanoga upitnika: 25 %
2. Provedeno istraživanje: 50 %
3. Predstavljanje rezultata istraživanja (seminarski rad): 25 %.
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1.Aktivno i redovito pohađanje nastave
2.Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4. Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5. Izrada upitnika i provedeno istraživanje kao i druge silabusom propisane obveze.
Literatura:
 1. Brozović, D: O fonetskoj transkripciji. U N. Filipović (ur.). Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Djela ANUBiH
 2. Hraste, M: Metodologija istraživanja naših dijalekata. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika, 8, 3/4
 3. Kapović, M: Čiji je jezik?
 4. Jozić, Ž: O metodologiji terenskoga istraživanja. Šokačka rič, 4
 5. Jozić, Ž: Mate Hraste. O dijalektološkim istraživanjima. U M. Menac-Mihalić (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 15
Preporučena literatura:
 1. Bašić, M: Hrvatska dijalektološka istraživanja: ščera, danas, jutra. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40, 60
 2. Brozović, D: Narječja hrvatskoga jezika. U A. Vujić (ur.). Hrvatski leksikon, sv. 2
 3. Brozović, D., Peco, A., Vujčić, D., Vuković, J: Upitnik za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora. U A. Peco (ur.). Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, 1
 4. Bujas, Ž., Moguš, M: O mogućnostima kompjutorske obrade dijalekatskih podataka. U B. Finka i M. Moguš (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 5
 5. Finka, B: Naputak za istraživanje i obrađivanje čakavskih govora. U B. Finka (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 3
 6. Lisac, J: Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja
 7. Lisac, J: Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje
 8. Lisac, J: Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku
 9. Lončarić, M: Kajkavsko narječje
 10. Lukežić, I: Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija
 11. Lukežić, I: Zajednička povijest hrvatskih narječja. 2. Morfologija
 12. Menac-Mihalić, M., Celinić, A: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije
 13. Moguš, M: Povijest hrvatskoga književnoga jezika (II. dopunjeno izdanje)
 14. Šimunović, P: Čakavska čitanka
 15. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek
 16. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće
 17. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće
 18. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće
 19. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće (1. dio)
 20. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga: 20. stoljeće (2. dio)
 21. Vončina, J: Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza
5. semestar
Hrvatski jezik 5 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: